Board logo

标题: 水木持明放生组报数 [打印本页]

作者: 秋吉    时间: 2018-1-5 16:12     标题: 水木持明放生组报数

两周共计放生:泥鳅940位,黄鳝42位,如大恩上师般回向!
作者: 索嫩江措    时间: 2018-1-5 23:44

金刚上师住世所愿成   僧众讲修增上教法盛
眷属信施财富皆圆满   教法长久住世愿吉祥
欢迎光临 持明论坛 (http://chimingbbs.com/) Powered by Discuz! 6.0.0