Board logo

标题: 近期放生报数 [打印本页]

作者: 嘎让多吉    时间: 2018-6-13 19:06     标题: 近期放生报数

鳝鱼15位;
鲫鱼约60位;泥鳅约200位;
小河虾约2000位;
黑鱼2位。
如上师般回向功德!
作者: 索嫩江措    时间: 2018-6-19 23:55

金刚上师住世所愿成   僧众讲修增上教法盛
眷属信施财富皆圆满   教法长久住世愿吉祥
欢迎光临 持明论坛 (http://chimingbbs.com/) Powered by Discuz! 6.0.0