Board logo

标题: 放生亿万命共修无量心(第十六次圆满)2019.3.19~2019.7.23 [打印本页]

作者: 索嫩江措    时间: 2019-3-19 22:52     标题: 放生亿万命共修无量心(第十六次圆满)2019.3.19~2019.7.23

放生亿万命共修无量心第十六次共修统计进行中:2019.3.19(22:42)

佛历2563年(公元2019年7月23日~17:57)
最新更新数量:1,615,540,963位

金刚上师住世所愿成   僧众讲修增上教法盛
眷属信施财富皆圆满   教法长久住世愿吉祥


[ 本帖最后由 索嫩江措 于 2020-10-7 23:06 编辑 ]
欢迎光临 持明论坛 (http://chimingbbs.com/) Powered by Discuz! 6.0.0