Board logo

标题: 放生亿万命共修无量心(第五次圆满结束)2011.04.24-2012.04.03 [打印本页]

作者: admin    时间: 2020-9-28 22:12     标题: 放生亿万命共修无量心(第五次圆满结束)2011.04.24-2012.04.03

放生亿万命共修无量心(第五次圆满结束)2011.04.24-2012.04.03

佛历2556年(公元2012年4月3日)
最新更新数量:503,865,136位

金刚上师住世所愿成   僧众讲修增上教法盛
眷属信施财富皆圆满   教法长久住世愿吉祥
欢迎光临 持明论坛 (http://chimingbbs.com/) Powered by Discuz! 6.0.0