Board logo

标题: 放生亿万命共修无量心(第八次圆满结束)2013.12.01-2014.06.23 [打印本页]

作者: admin    时间: 2020-9-28 22:13     标题: 放生亿万命共修无量心(第八次圆满结束)2013.12.01-2014.06.23

放生亿万命共修无量心(第八次圆满结束)2013.12.01-2014.06.23

佛历2558年(公元2014年6月23日)
最新更新数量:801,172,215位

金刚上师住世所愿成   僧众讲修增上教法盛
眷属信施财富皆圆满   教法长久住世愿吉祥
欢迎光临 持明论坛 (http://chimingbbs.com/) Powered by Discuz! 6.0.0