Board logo

标题: 放生亿万命共修无量心(第十四次圆满)2016.11.04-2017.12.19 [打印本页]

作者: admin    时间: 2020-9-28 22:14     标题: 放生亿万命共修无量心(第十四次圆满)2016.11.04-2017.12.19

放生亿万命共修无量心(第十四次圆满结束)2016.11.04-2017.12.19

佛历2561年(公元2017年12月19日)
最新更新数量:1,405,012,361位

金刚上师住世所愿成   僧众讲修增上教法盛
眷属信施财富皆圆满   教法长久住世愿吉祥
欢迎光临 持明论坛 (http://chimingbbs.com/) Powered by Discuz! 6.0.0